برج پارلمانبرج پارلمانبرج پارلمان
مهندس صادقی 09129593905 - 09036062725
info@parlemantower.com
چیتگر، میدان دریاچه، بلوار جوزانی غرب، خیابان زنبق
برج پارلمانبرج پارلمانبرج پارلمان

تعهدات سازنده

فروشنده در قراردادی که فی مابین طرفین منعقد میگردد متعهد به موارد زیر است:

1

ساخت و تکمیل بنا و تنظیم سند رسمی از طرف فروشنده در ازای مبلغ توافق شده با متریال ساخت مشخص شده در قرار داد از حیث مصالح مورد استفاده لوازم و منصوبات

2

اختصاص یک باب انباری و یک باب پارکینگ برای هر واحد مسکونی

3

تحویل به موقع واحد مسکونی در تاریخ مشخص شده در قرار داد

4

آماده نمودن اسناد و مدارک شامل پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ثبت جهت ارسال سند در دفترخانه

5

رعایت نمودن کلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله

6

اخذ مفاصا حساب مالیاتی شهرداری تا قبل از تاریخ مقرر برای سند

7

درصورتی که پس از تحویل آپارتمان در یک دوره سه ماهه از تاریخ تحویل،معایبی در آپارتمان حادث شود که ناشی از افراط و تفریط خریدار نبوده باشد،فروشنده مکلف است نسبت به اصلاح مورد قید شده عمل نماید.

8

هزینه نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق الثبت حق التحریر بالنصفه به عهده طرفین میباشد.

9

عایت نمودن کلیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمانی،تراکم،پایان کار و غیره

ساخت و تکمیل بنا و تنظیم سند رسمی از طرف فروشنده در ازای مبلغ توافق شده با متریال ساخت مشخص شده در قرار داد از حیث مصالح مورد استفاده لوازم و منصوبات